עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק לוח
פסבדו-סגנונות משחק חברה
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן מבוסס תורות
התחבר