עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
הרפתקאות
תאימות לינוקס
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה דו-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
העולם האמיתי
התחבר