עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
מאפייני המשחק רב משתתפים בלבד
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
אימה
יצורים על-טבעיים זומבים
התחבר