עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
תכונת המשחק פתרון חידות
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן מבוסס תורות
התחבר