עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
Wargame
תקופה היסטורית היסטוריה מודרנית
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן מבוסס תורות
סוג האירועים אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר