עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
RTS
תאימות לינוקס
תקופה היסטורית ימי הביניים
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק היסטוריה אלטרנטיבית
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר