חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
טקטיקות
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
כלי רכב טנקים
התחבר