עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
תאימות iPadOS
תכונת המשחק יצור חפצים
שלבים אקראיים
פסבדו-סגנונות הישרדות
פרספקטיבה איזומטרי
הצגה דו-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם עולם בדוי
התחבר