עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

אסטרטגיה
אירוע היסטורי מלחמת וייטנאם
תקופה היסטורית היסטוריה עכשווית
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
אירועים אמיתיים
עולם העולם האמיתי
התחבר