עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
מאפייני המשחק רב משתתפים
מקוון בלבד
תכונת המשחק עולם פתוח
פסבדו-סגנונות משחק ארגז חול
פרספקטיבה גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק פנטזיה
עולם עולם בדוי
התחבר