עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

חקר העולם
תכונת המשחק עולם פתוח
מבוסס פיזיקה
פסבדו-סגנונות משחק ארגז חול
פרספקטיבה גוף ראשון
הצגה תלת-ממדי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
וגם... ▾
Valve Index
Windows Mixed Reality
עולם עולם בדוי
התחבר