עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
15 שחקנים 59% Full list

סגנונות ותאורים

משחק תפקידים
Action RPG
פרספקטיבה איזומטרי
התחבר