עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

פעולה
תכונת המשחק יצור חפצים
עולם פתוח
פסבדו-סגנונות משחק ארגז חול
הישרדות
תקופה היסטורית היסטוריה מודרנית
פרספקטיבה גוף ראשון
גוף שלישי
הצגה תלת-ממדי
ז'אנר של סביבת משחק מערבי
סוג האירועים אירועים פיקטיביים
עולם העולם האמיתי
התחבר