עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ארקייד
תאימות לינוקס
פסבדו-סגנונות משחק חברה
פרספקטיבה מבט מלמעלה
הצגה תלת-ממדי
התחבר