עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
למשחק הזה יש פחות מ- 10 דירוגים של משתמשים, סטטיסטיקה מוסתרת כעת

סגנונות ותאורים

פעולה
אסטרטגיה
אירוע היסטורי מלחמת העולם השנייה
הצגה תלת-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
כלי רכב מטוסי קרב
ספינות קרב
עולם העולם האמיתי
התחבר