עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
27 שחקנים 68% Full list

סגנונות ותאורים

ארקייד
לוגיקה
פאזל
תאימות iPad
תכונת המשחק מבוסס פיזיקה
פרספקטיבה מראה מהצד
הצגה דו-ממדי
התחבר