עדיין אין עטיפות

חוות דעת על המשחק הזה0

בלי דעות עדיין

ציוני המשחק

הציון שלך
 
דרג משחק זה
משתמשים
אף אחד לא פרסם ציונים למשחק הזה עדיין

סגנונות ותאורים

ניהולי
אסטרטגיה
אסטרטגיה גלובלית
תקופה היסטורית היסטוריה עתיקה
פרספקטיבה איזומטרי
מבט מלמעלה
הצגה דו-ממדי
זרימת הזמן זמן-אמת
עולם העולם האמיתי
התחבר